Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


08.09
2022

15. setkání slovenských hornických měst a Evropské setkání hornických spolků

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

 

Okresní muzeum - Hornické muzeum Příbram

Toto Hornické muzeum je rozlohou areálu s 18 stálými expozicemi situovanými v 10 objektech největším hornickým muzeem v České republice. V rámci prohlídky lze absolvovat jízdu důlním vláčkem až na náraziště nejhlubší jámy březohorského rudního revíru - Prokopské jámy, hluboké 1600 m.

 

Muzeum Sokolov

V muzeu je možné zhlédnout expozici o historii rudného a uhelného hornictví. Dále jsou zde k dispozici nerosty z regionu, ukázky flory a fauny, či vývoj historie a řemesel v oblasti od pravěku po současnost. Příznivce dopravy potěší expozice důlní horizontální i vertikální dopravy.

 

Expozice okresního muzea a knihovny Sokolov v Krásně

V areálu muzea se nachází těžní věž, šachetní budova, strojovna, vrátnice a stavba jedné z nejstarších trafostanic na našem území. Muzeum je doplněno pozůstatky po těžbě a zpracování rud ve svém okolí, které budou zpřístupněny od objektu muzea systémem naučných stezek a chodníků.

 

Důlní expozice Chrustenická šachta

Ve stovkách metrů zpřístupněných chodeb je shromážděna řada unikátních exponátů připomínajících slavnou dobu hornictví a lomařství v této oblasti. Součástí prohlídky je i jízda důlním vlakem. Před vchodem do podzemí se nachází stála expozice o lomech Amerika u Mořiny.

 

Hornické muzeum OKD Landek

Prezentace vývoje dobývání uhlí od roku 1782 po současnost v lokalitě bývalého dolu Anselm v Ostravě - Petřkovicích zahrnuje především stroje a zařízení, z nichž část je předváděna v provozu. Důlní expozice je zpřístupněna fáráním jámou.

 

Hornické muzeum Planá - štola Ondřej Šlik

Hornické muzeum v Plané se nachází ve štole Ondřej Šlik, která bvyla vyražena koncem 16. století z jižní strany táhlého návrší, na kterém stojí historické jádro města. Celková délka důlních děl je sice jen 200 m, ale tvoří labyrint, který umožnil instalaci mnoha tématocky setříděných exponátů dokumentujících vývoj našeho hornictví.

 

Grafitový důl Český Krumlov

Expozice je situována přímo v důlním provozu dolu Český Krumlov. Je tvořena prohlídkovým okruhem o délce asi 1800 m štolového horizontu dolu. První část (asi 1 km) absolvují návštěvníci důlním vláčkem, zbytek již pěšky, kde si prohlédnou technologii těžby grafitu.Bohužel, důl je v likvidaci i s prohlídkovou trasou.

 

Expozice těžby cínu Horní Blatná

Expozice ve dvou sálech barokního domu č. 127 v Horní Blatné je věnována specifickému úseku dolování v Krušnohoří - těžbě a zpracování cínových rud v bývalých revírech Horní Blatná a Boží Dar.

 

Hornické muzeum Jiřetín pod Jedlovou

Areál hornického muzea zahrnuje muzeum v centru obce s expozicí historie dolování v Jiřetíně a okolí, štolu svatého Jana Evangelisty zpřístupněnou v délce 360 m a naučnou stezku "Údolí Milířky", kde je vyznačeno 6 bývalých štol, 4 šachty a 1 lom.

 

Hornické muzeum Rudolfov

Expozice dokládá historii těžby stříbra v Rudolfovském rudním revíru v letech 1385 - 1910, historii města i moderní dějiny. Muzeum navazuje na naučnou hornickou stezku "Rudolfovo město".

 

Hornické muzeum Zlaté Hory

Muzeum zahrnuje kromě jiného expozici středověkého a současného hornictví v zlatohorském revíru.

 

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem

Pro hornickou expozici byly rekonstruovány dvě sklepní místnosti a vyraženo 15 m chodeb, které spolu se sklepy slouží jako ukázky důlních děl (mechanizace, výztuže, záchranářství). Podzemní expozice je ozvučena reálnými zvuky z důlního provozu.

 

Městské muzeum ve Rtyni v Podkrkonoší

V expozici dolování uhlí v Podkrkonoší jsou vystaveny kolekce kahanů, přileb, historických praporů, nářadí a modelů důlních zařízení, specifických pro podkrkonošské dolování.

 

Městské muzeum ve Stříbře

Na nádvoří muzea je umístěna maketa štoly s důlními vozy a jinou technikou, v expozici je zachycena historie dolování od středověku až do konce 70. let 20. století, kdy byla těžba ukončena.

 

Městské Vrbasovo muzeum ve Ždánicích

Kromě jiného je v muzeu vystavena technika pro těžbu ropy a zemního plynu.

 

Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou

Expozice je věnována dobývání jílových břidlic v regionu, po domluvě lze navštívit také nedalekou štolu na dobývání břídlice či vyzkoušet si práci ve štípárně.

 

Důl Michal v Ostravě - Michálkovicích

Až do ukončení důlní činnosti v roce 1994 a zasypání těžní jámy v roce 1995 zůstal celý povrchový areál bez podstatnějších změn a představuje jedinečný soubor elektrických těžních strojů a kompresorů z počátků elektrifikace ponechaný v autentickém prostředí.

 

Muzeum Vysočiny, Jihlava

Expozice Jihlavské dobývání stříbra zachycuje období největší slávy jihlavského hornictví a mincovnictví s ukázkami celků rudného dolu, huti a mincovny. Dále je zde expozice Nerostné suroviny Českomoravské vysočiny a na hradě Roštejn detašovaná expozice Kamenictví.

 

Okresní muzeum Kladno - štola Kladno

Expozice Štola Kladno se nachází ve dvou prostorách zámeckého sklepa, kde je simulováno důlní prostředí a pracoviště.

 

České muzeum stříbra Kutná Hora

V hrádku jsou umístěny tyto expozice: Vznik a výstavba královského horního města Kutné Hory, Svět stříbrné šlechty, Dílo havířské - technologie středověkého dolování, Verk čili Dílo mincovní - technologie zpracování a čištění surového stříbra, prubířství a mincovnictví, Středověký stříbrný důl Osel, Trejv - těžní stroj, Havířská osada.

 

Okresní muzeum Rakovník

Expozice mineralogie a geologie s hornickým koutkem je zaměřena na hlubinnou a povrchovou těžbu černého uhlí a lupků. Je zde ukázka štoly lupkového dolu s veškerým vybavením, geologické mapy a fotografie.

 

Prácheňské muzeum v Písku

Část expozice je věnována historii rýžování zlata v jižních Čechách a je zde i výstavka Nerostné bohatství Písecka.

 

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Expozice geologie a hornictví dokumentuje těžbu a zpracování zlata v Čechách. Na nádvoří si mohou návštěvníci vyzkoušet rýžování zlata.

 

Regionální muzeum Teplice - expozice "Krupka a cín"

V expozici v Krupce je soustředěna sbírka modelů dokumentujících těžbu a zpracování cínu. Je zde také expozice cínových výrobků a nádobí. V samostatném prostoru je vybudována ukázková štola rudného dolu ze začátku 20. století.

 

Skanzen "Důl Mayrau"

Ve skanzenu jsou původní těžní stroje - parní šachty Mayrau a elektrický šachty Robert, je zde možnost prohlídky cvičného důlního trenažéru pro důlní záchranáře - Dýmnice a prohlídka uhelného porubu s dobývacím kombajnem.

 

Štola - hornický skanzen - OKD, důl Paskov

Ukázková štola původně sloužila jako výukové dílo, kde na délce 150 metrů důlních chodeb byla vybavena běžná důlní pracoviště s technologickou návazností jako ve skutečném dole.